Algemene Voorwaarden | Atida Pure

Algemene Voorwaarden van Atida Pure B.V..

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Atida Pure B.V., gevestigd aan de Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78022568 (“Atida Pure” of “wij”). 

Atida Pure behoort tot de OLP groep, die valt onder OLP EU S.a.r.l., een vennootschap naar het recht van Luxemburg, gevestigd aan 17a, rue des Bains, L-1212 Luxemburg, ingeschreven bij het handelsregister van Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer B236102. Tot de OLP Groep behoren meerdere vennootschappen die ‘Atida’ in hun naam dragen.

2. Wat doen wij?

Atida Pure verkoopt en levert gepersonaliseerde voedingssupplementen, in de vorm van vitamines, mineralen, probiotica en prebiotica, kruidenpreparaten en combinaties daarvan (“Supplementen”). Aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst (“Survey”) kunnen wij een gepersonaliseerd aankoopadvies doen. Eventuele bestellingen leveren wij op basis van een abonnementsovereenkomst, dan wel een losse overeenkomst (beiden individueel ook wel aangeduid als “de Overeenkomst”) die u met ons aangaat. Wij handelen uitsluitend via ons online platform.

Van tijd tot tijd kunnen wij u ook promotionele acties, proefproducten, tegoedbonnen, kortingscodes, cadeaubonnen en dergelijke aanbieden voor eenmalig of periodiek gebruik (“Acties”);

De Survey, Supplementen en de Acties worden gezamenlijk ook wel “Producten” genoemd.

3. De Voorwaarden - toepasselijkheid en wijziging 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn deze algemene voorwaarden (“de Voorwaarden”) van toepassing op alle Supplementen en Acties, de Survey, de  Overeenkomst die je met ons aangaat, onze website, alle aankoopadviezen, aanbiedingen en bestellingen die je doet door middel van onze Atida webshop en het gebruik van deze website. Door het gebruik van de deze website en van alles dat hiervoor wordt beschreven, stem je in met de Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te vervangen. Aanpassingen en nieuwe voorwaarden zijn van toepassing zodra we ze bekend hebben gemaakt op de Website. 

Als je een Overeenkomst hebt met ons, zullen we je van eventuele voorgenomen wijzigingen ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst binnen zeven (7) dagen na de aankondiging op te zeggen via je user account (“het Account”) of via onze Customer Services. Indien je de Overeenkomst niet (tijdig) opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum gebruik maken van de website, de Supplementen, de Survey en eventuele Acties, dan zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf het moment van publicatiedatum van de wijziging van toepassing op jouw Overeenkomst.

4. Leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder 

Je mag alleen de website gebruiken en een Overeenkomst met ons aangaan als je achttien (18) jaar of ouder bent. De Producten zijn, tenzij anders aangegeven, niet bedoeld of geschikt voor gebruik door kinderen. Wij verkopen en leveren geen producten of diensten aan personen waarvan wij weten of vermoeden dat ze onder de achttien (18) jaar zijn.

5. Ons aanbod

De door ons aangeboden Supplementen en aankoopadviezen, met inbegrip van alle vermelde prijzen, zijn op te vatten als een vrijblijvend aanbod.

De website, de Survey, ons aanbod en eventuele aankoopadviezen zijn uitsluitend gericht op eindgebruikers in Nederland. Daarnaast zijn de bestelde Producten uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop of andere commerciële doeleinden. 

6. Onze Acties 

Wij bieden cadeaubonnen, kortingscodes en allerhande varianten daarvan aan in de vorm van vouchers, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn deze Acties bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om Atida Pure uit te proberen en een Overeenkomst met ons aan te gaan. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag je deze Acties dus niet gebruiken als je al een Overeenkomst met ons hebt. Per persoon is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Wij bepalen naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een Actie en behouden ons terzake alle rechten voor. Wij zijn gerechtigd controles de toen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de Acties. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres en/of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor een Actie. Sommige Producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals Producten tegen een meerprijs, eenmalige Producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.Je mag kortingscodes en vouchers uitsluitend verzilveren op de Atida website en ze kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Je kan de kortingscodes en vouchers niet combineren met andere aanbiedingen en ze zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type Producten.Wij zorgen ervoor dat iedere (poging tot) fraude, misbruik of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd. Wij zijn te allen tijde gerechtigd het gebruik van de Acties te ontzeggen, dan wel kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken als wij daartoe redelijkerwijs aanleiding zien, om welke reden dan ook.

7. De Overeenkomst – je Account – bestellingen 

Je kan alleen Atida Producten bij ons bestellen als je een persoonlijk Account aanmaakt. Door het aanmaken van je Account komt een Overeenkomst met ons tot stand, op grond waarvan wij jou periodiek en tot wederopzegging de door jou gekozen bestelling zullen leveren tegen betaling door jou van de aangegeven prijs die bestaat uit een koopprijs, bezorgkosten en toepasselijke belastingen (zie hiervoor ook art 9 van deze Voorwaarden). 

De Overeenkomst die strekt tot het periodiek leveren van Supplementen en eventuele diensten is een abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

Een Overeenkomst die je aangaat via de site voor eenmalige aanbiedingen of diensten is een overeenkomst voor bepaalde tijd. 

In je Account kan je je bestelling en voorkeuren beheren en snel en gemakkelijk andere bestellingen plaatsen. 

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van je Account; het gebruik van jouw inloggegevens waaronder je wachtwoord. Voor jouw eigen veiligheid en die van andere gebruikers, vragen wij je om ons direct op de hoogte te stellen van ieder bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van jouw  Account, inclusief verlies, diefstal of ongeautoriseerde vrijgave van jouw of andermans wachtwoord, dit doe je via  privacy@atidapure.com

8. Bestellingen – plaatsen en pauzeren

Na het aanmaken van je Account en het aldus tot stand komen van de abonnementsovereenkomst met ons, kan je het door ons in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier invullen, aanpassen en bevestigen. 

Door het bevestigen van het (online) bestelformulier accepteer je ons een aanbod voor een abonnementsovereenkomst met periodieke leveringen. Ontvangst van je ingediende aanbod wordt direct elektronisch bevestigd. 

Je kan een individuele bestelling wijzigen of pauzeren uiterlijk tot de aangegeven deadline. Dit kan je doen via je Account. We zullen een tijdig gepauzeerde bestelling niet leveren en er zal geen betaalverplichting zijn. De bestellingen, leveringsverplichting en betaalverplichting hervatten automatisch na iedere gepauzeerde levering. Wij behouden ons het recht voor jouw Overeenkomst eenzijdig op te zeggen bij voortdurende pauzering. Wij zijn in zo’n geval gerechtigd maar niet verplicht, eerst contact met je op te nemen voordat we tot opzeggen overgaan. 

Als je een bestelling niet tijdig pauzeert  of je Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt jouw bestelling automatisch geactiveerd en geleverd volgens de aangegeven bezorgmethode en planning. 

Wij mogen een bestelling weigeren uit te voeren indien wij vermoeden dat er sprake is van doorverkoop of een ander commercieel doel (zoals omschreven in artikel 5 of fraude (zoals omschreven in artikel 6 van deze Voorwaarden), of dat je niet in Nederland woont en/of dat je jonger bent dan achttien (18) jaar.

9. Prijzen 

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld. Er worden verzendkosten in rekening gebracht voor bestellingen die voor aftrek van een eventuele korting, onder  € 15 zijn.

Eventueel aanvullende prijzen staan vermeld op de Website en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door jou gekozen Producten.

Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen. Onze vorderingen zijn per direct opeisbaar.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijzen, dan kan je jouw Overeenkomst opzeggen binnen zeven (7) dagen na onze aankondiging, op de daarvoor aangegeven manier. Als wij jouw opzegging ontvangen na het verstrijken van de deadline voor wijzigingen, dan voeren wij de geactiveerde bestelling onverkort uit tegen de nieuwe prijzen en geldt de opzegging voor de navolgende bestelling en gerelateerde betaling. 

Indien je de overeenkomst echter niet beëindigd c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

Indien je na een opzegging opnieuw periodiek Supplementen wilt ontvangen, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

10. Betaling 

Wij brengen de bestellingen in rekening via een derde partij, een payment service provider (“de PSP”). Tenzij anders aangegeven, zijn op deze betalingshandelingen van toepassing  de algemene voorwaarden van de betreffende dienstverlener, met uitsluiting van deze Voorwaarden. 

De eerste betaling zal plaatsvinden via Ideal en zal direct van de betaalrekening worden afgeschreven. 

Tenzij je voor een andere betaalmethode hebt gekozen, geef je voor iedere volgende bestelling je toestemming aan de PSP (handelend ten behoeve van Atida Pure) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven bij wijze van vooruitbetaling. Deze handelingen, betalingen en eventuele storneringen geschieden allemaal en uitsluitend onder de algemene voorwaarden van de betreffende PSP. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. 

In het onverhoopte geval dat een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, is Atida Pure gerechtigd, maar niet verplicht, bestellingen alsnog uit te voeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te doen voeren via de opgegeven betaalmethode.

Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

Wij zijn  gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen het leveren van bestellingen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledig is voldaan aan de betalingsverplichting.

11. Bezorging 

De bezorging van je Supplementen zal worden uitgevoerd door een externe bezorgdienst,  zoals aangegeven in je Account. Op de bezorging zijn van toepassing de algemene voorwaarden en een eventuele meldings- en volgsysteem van de externe bezorgdienst. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. 

Als er tijdsvensters voor bezorging worden gegeven zijn, deze indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of een door jou gekozen tijdsvenster, als van toepassing, kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

Wij bezorgen overal in Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt die per e-mail toegestuurd.

Wij laten bezorgen op het adres dat je in je Account als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tijdig voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de Producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, geeft de bezorgdienst het verdere verloop van de bezorging aan.

12. Herroepingsrecht 

Je hebt het recht de Overeenkomst te herroepen binnen veertien (14)  dagen nadat je deze bent aangegaan, zonder opgave van reden. Je kan dit doen op de aangegeven manieren maar in ieder geval door het mailen van een ingevuld formulier herroepingsrecht in de bijlage bij deze Voorwaarden aan de klantenservice via contact@Atidapure.com. 

Je hebt het recht de eerste bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen onder de voorwaarden dat Supplementen nog in de originele staat en verpakking zijn. Bij een geldig gebruik van je herroepingsrecht krijg je je geld van die bestelling terug. Wij hebben het recht, maar zijn niet verplicht, je te vragen de Supplementen in de ongeopende verpakking terug te sturen en/of het bedrag terug te storten met aftrek van wettelijke toegestane administratie-, en/of verzendkosten. Als wij niet vragen om een retourzending vragen we je de Supplementen veilig en duurzaam weg te gooien. Het herroepen van een bestelling geldt als het opzeggen van de Overeenkomst. 

Omdat we natuurlijk graag horen wat je van onze producten en dienstverlening vindt, kunnen wij je eventueel persoonlijk benaderen voor een vrijwillige toelichting met betrekking tot je herroeping.

13. Beëindigen Overeenkomst

Naast een recht om een eerste bestelling te herroepen of een losse bestelling tijdig te pauzeren, bijvoorbeeld omdat je met vakantie bent,  kan je de Overeenkomst die strekt tot het periodiek leveren van je Supplementen (abonnement) te allen tijde schriftelijk opzeggen.

De Overeenkomst voor het kopen en leveren van eenmalige aanbiedingen of losse diensten merken we aan als een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een dergelijk overeenkomst wordt  niet automatisch verlengd, maar stopt vanzelf. Je kan deze Overeenkomst ook opzeggen mits we de opzegging tijdig voor de deadline voor pauzeren hebben ontvangen. We zullen dan niet overgaan tot leveren en je bent ons ook geen betaling verschuldigd. 

Opzegging doe je op dezelfde manier als je de Overeenkomst  bent aangegaan, via je Account. Daarnaast kan je altijd opzeggen via de klantenservice. Vanwege technische reden kan je de eerste bestelling die je ontvangt uitsluitend opzeggen via de klantenservice. Als wij de Overeenkomst opzeggen, dan zullen wij dit doen per mail naar het door jou opgegeven mailadres zoals bekend in je  Account. 

Een opzegging die is ontvangen vóór de deadline voor pauzeren, geldt direct.  Een opzegging die wordt ontvangen na de deadline voor pauzeren, zal in werking treden na de levering. In dat geval zal je die bestelling uiteraard nog moeten betalen.

Bij opzegging van je Overeenkomst zullen wij je Account en alle bijbehorende gegevens daarop zo spoedig mogelijk de-activeren in overeenstemming met het daarover bepaalde in de Privacy Statement.

14. Aansprakelijkheid 

Wij zijn slechts aansprakelijk voor door jou geleden zaak- en/of letselschade indien en voor zover die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting die wij hebben jegens jou op grond van overeenkomst en/of de wet. Voor zover rechtens toegestaan, vergoeden wij nooit meer schade dan je aankoopbedrag voor de levering waarmee de schade verband houdt, vermeerderd met de bezorgkosten. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade geleden door derden.

We zijn niet aansprakelijkheid voor:

-indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen et cetera;

- eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het gebruik van of verlies van jouw wachtwoord. Je vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden in dat verband;

- eventuele schade door het niet opvolgen van door ons gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen. Je vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden in dat verband; 

- schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht verstaan wij onder meer: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij ons of onze leveranciers, transportproblemen,  weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan wij gebruik maken bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

Bovenstaande beperking van de schadevergoedingsplicht geldt niet indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant, met dien verstande dat we alleen die schade vergoeden  waarvoor we verzekerd zijn of waartegen we naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, verzekerd hadden moeten zijn. Bovendien geldt er geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid indien en voor zover dat niet is toegestaan op grond van dwingend recht.

De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsregelingen gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen van Atida Pure en de Atida groep, de medewerkers en hulppersonen. Zij kunnen hier allen eveneens een beroep op doen.

15. Disclaimers 

Survey en aankoopadvies. Wij stellen een Survey ter beschikking op de Website waaruit op basis van door jou aangegeven antwoorden en voorkeuren, een aankoop advies volgt. Het uit de Survey voortvloeiende aankoopadvies, geeft slechts een richting en indicatie van geschikte Supplementen en het is op geen enkele manier aan te merken als een persoonlijk medisch, voedings- of dieetadvies of een diagnose. Voor een dergelijk advies verwijzen wij je naar een dokter, specialist of diëtist, al naar gelang de vraag. Onze Supplementen zijn slechts een aanvulling op een gezonde leefstijl en een gezond voedingspatroon en geen vervanging daarvan.

Gezondheid en welzijn. De verschillende Supplementen die worden aangeboden via de Website, al dan niet naar aanleiding van de Survey, en/of alle andere content toegankelijk via de Website, zijn slechts gericht op het ondersteunen van jouw  gezondheid en welzijn. Wij zijn geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter, specialist of diëtist, al naar gelang het onderwerp. 

Als je gezondheidsklachten hebt, bevelen wij zeer aan om een dokter te raadplegen. Onze Supplementen zijn gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. Ook mag je de Supplementen alleen maar gebruiken in overeenstemming met de verstrekte informatie. 

Beschikbaarheid website. Wij, noch onze groepsmaatschappijen, noch één van onze licentiegevers, licentienemers, service providers of leveranciers garanderen dat deze Website, of enige functionaliteit daarin, foutloos en ononderbroken functioneert, of dat fouten gecorrigeerd zullen worden. 

16. Privacy 

Atida Pure zal uw privacy en veiligheid beschermen. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy.

17. Intellectuele eigendomsrechten 

Op onze website, de Survey en onze Supplementen rusten intellectuele eigendomsrechten. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij ons, onze groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website, de Survey en de diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

18. Klachten en Geschillen 

Kwaliteit staat bij ons voorop. Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan kan je deze altijd richten tot onze klantenservice. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

19. Toepasselijk recht 

Op gebruik van de Atida Pure Website, inclusief de Survey en de Producten die u, op welke wijze dan ook, verkrijgt via de Atida Pure Website, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

20. Overige bepalingen

Als wij om welke reden dan ook geen gebruik maken van rechten die wij hebben op grond van deze Voorwaarden of overigens, betekent dat niet dat wij afstand doen van die rechten.  

Ook al doen wij ons best alles zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven, het kan voorkomen dat  we een vergissing maken in het aanbod of overigens. Natuurlijk is het zo dat kennelijke vergissingen ons niet binden.

21. Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de Atida Pure Producten, uw bestellingen,  Website of deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met ons via onze klantenservice

Datum publicatie 17 December 2020  

Bijlage: Model Formulier Herroepingsrecht 

Formulier Herroepingsrecht

 

Aan: contact@Atidapure.com

 

Ik/Wij (*)____________________ deel delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen klant(en) ____________________

Adres klant(en) ____________________

Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________

Datum ____________________

 

(*) Weghalen wat niet van toepassing is.

Atida Pure – de aanvulling op een gezonde levenstijl

Een langer gezond leven, daar helpen we je bij. Atida Pure is daarom geen vervanging, maar juist een aanvulling voor een gevarieerd dieet en gezonde leefstijl.